• Fysieke winkel in Zaandam met GRATIS parkeren.
  • GRATIS verzending boven €75.-
  • Pakketten altijd verzekerd verzonden
  • Fysieke winkel in Zaandam met GRATIS parkeren.
  • GRATIS verzending boven €75.-
  • Pakketten altijd verzekerd verzonden
SALE
Nieuw
Machines & Accessoires
Machines / Snijplotters / Printers
Accessoires en basis producten
Mesjes en Snijmatten
Tools
Startersets
Mystery Box Cityplotter
Verzend en verpakkingsmateriaal
Naaimachines / Borduurmachines
Cadeau
Overig
Workshops
Transferpersen
Loklik
Silicone Mat
Calortrans
Cricut
Hitte Tape
Teflon Kussen (egaal persvlak creëren)
Teflon Sheet (bescherming textiel)
Uitlijn Set
Folies
Flexfolie / Iron On
Flockfolie
Vinylfolie
Kleurkaarten
Infusible Ink
Voordeelpakketten Folies
Stencil / Sjabloon folies
Printbare folies
Sublimatie
Kerstbal
Epson Printer
Sawgrass Printer
Sublimatie Flex / Flock
Sublimatie Mokken / Bidon
Sublimatie Blanco Producten
Sublimatie Inkt
Sublimatie Glaze Coating
Infusible Ink Cricut
Sublimatie Papier
Sublimatie Textiel
Blanco op voorraad
Koningsdag / oranje
Printbaar Stickervel
Amberblokjes
Moederdag
Pasen
Cadeaubon
Fashion
Fournituren
Beauty gerelateerde producten
Home Decoratie
Brand in Hout Pennen
Sjerp
Baby / Peuter Producten
Blikken
Bloei Potlood / Kruiden
Dozen / Giftbox
Foil Quill
Glitter Tattoo
Hobby materialen
Hout
Kantoor benodigdheden
Karton / Cardstock / Foam / Lijm
Keycord / Sleutelhangers
Overig
Plexiglas
Reageerbuis
Sint en Kerst
Speelgoed voor traktatie
Tags, metalen plaatjes, kettingen
Tassen / Koffertjes / Zakjes
Textiel
T-shirts
Cap / Pet / Muts
Hoodie Zwart
Thee zakjes Natural Temptation
Traktatie
Tuinposter / Banner
Vilt / Leer
Wens Geurzakje / Kaart
Blanco textiel
ECO
OUTLET
Products

Algemene Voorwaarden Garantie Service en Retourzending

Cityplotter is al jaren erkend dealer van Cricut, Brother scanNcut en SILHOUETTE Snijplotters(snijmachines) en producten. Ook de bekende Kwaliteits merken Hitte Persen van Stahls, Calortrans en Cricut daar zijn wij dealer van. De Folies waar wij dealer van zijn zijn van onder andere Siser, Politape, Stahls, Chemica, Ritrama, Macal

Wij hebben nu al meer dan 10 jaar een Vaste winkel in Zaandam met Showroom

U kunt makkelijk gratis parkeren op onze grote parkeerplaats voor de deur.(Altijd plek)

Retourzending

Voor retourzendingen geldt:

Het product kan alleen ongebruikt/niet aangemeld en onbeschadigd(geen plakband resten,stickers of geschreven teksten op de producten en de verpakking) en in de originele verpakking retour worden genomen door  Cityplotter.

Producten die op maat voor u gemaakt zijn kunnen wij helaas niet retour nemen

Retourzending is mogelijk binnen 14 dagen na levering van het product. De kosten voor de retourzending zijn voor degene die het product retour stuurt.

De kosten die wij hebben moeten maken voor het verzenden, een bedrag van 7,49 euro  naar de klant zullen wij in mindering brengen op het terug te storten bedrag. (Als de bestelling niet geheel wordt teruggestuurd) Het te terug te storten bedrag zullen wij binnen 7 dagen aan de klant terug storten

Garantie, reparatie en onderhoud

Als een product bij ontvangst beschadigd of defect blijkt te zijn, neemt u dan onmiddellijk (uiterlijk binnen 2 dagen) contact met ons op. Na ontvangst van het retour product, sturen wij u een nieuw exemplaar toe mits het gebrek niet is te wijten aan één van de hierna genoemde factoren. De kosten voor de retourzending zijn voor degene die het product retour stuurt.

De fabrieksgarantie verschilt per product. Doorgaans geldt voor ons een termijn van 1 jaar, maar daar kan door de fabrikant vanaf worden geweken. De garantie is alleen geldig voor de eerste koper van het product.

Gebreken die zijn ontstaan door de volgende factoren vallen altijd buiten de garantie:

Niet in acht nemen van de bediening en onderhoudsvoorschriften.

Gebruik dat anders is dan normaal.

Normale slijtage.

Montage, installatie of reparatie door ieder ander dan een medewerker van Cityplotter

Gebruik van niet originele onderdelen door ieder ander dan een medewerker van de Cityplotter

Ook als de oorzaak van het gebrek buiten het product ligt wordt geen garantie verstrekt.

Garantie is niet overdraagbaar, en gaat niet over op een nieuwe eigenaar.

Service, contact en bankgegevens

U kunt altijd contact met ons opnemen, zowel telefonisch tijdens kantooruren alsmede schriftelijk  of via de mail.

Onze gegevens

Cityplotter
Openingstijden winkel
Ma t/vrij van 9.30 uur t/m 17.00 uur
en zat van 10.00 uur t/m 13.00 uur
City Group BV  
Grote Tocht 102
1507 CE ZAANDAM
WWW.CITYPLOTTER.NL
Tel 00 31 0 757074067 
Tel 00 31 0 637228346
E-mail info@cityplotter.nl
K.v.K.nummer 35025062
IBAN: NL02INGB0009680293
BICnummer:    INGBNL2A
B.T.W.nummer: NL 8129.71.905.B01
facebook .com/cityplotter
instagram.com/cityplotter

Algemene voorwaarden

LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN:

Cityplotter

Grote Tocht 102

1507 CE Zaandam

1. Algemene bepaling:
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met ons te sluiten overeenkomsten, door ons gedane aanbiedingen, alsmede op iedere overeenkomst of rechtsverhouding die ontstaat naar aanleiding of ten gevolge van een overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. Verwijzen partijen naar verschillende algemene voorwaarden, dan gelden uitdrukkelijk deze voorwaarden met uitsluiting van de andere, tenzij door ons uitdrukkelijk en schriftelijk afstand wordt gedaan van de toepasselijkheid van onze voorwaarden of bepalingen daarin.
2. Aanbiedingen:
Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, hebben wij het recht het aanbod binnen drie werkdagen na de dag van ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Iedere aanbieding moet als één geheel worden beschouwd.
3. Levering:
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn door ons opgegeven levertijden nimmer te beschouwen als fatale termijn. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke gesteld te worden door de opdrachtgever. De levertijd gaat niet eerder in dan nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst nodige
gegevens door ons van de opdrachtgever zijn ontvangen. Zodra de op de order betrekking hebbende zaken ter verzending in onze magazijnen gereed liggen en de koper / opdrachtgever daarvan in kennis is gesteld gelden de zaken t.a.v. de levertijd als geleverd. Wij zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen een bestelling geheel of ten dele te weigeren, ook nadat een deel reeds afgeleverd is. Levering van de zaken geschiedt “af magazijn”, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Transport van zaken geschiedt voor risico van koper en voor diens rekening ook indien wij opdracht geven tot vervoer van de zaken. Zendingen met een netto goederen waarde van tenminste € 150,- echter worden in Nederland franco geleverd, mits geleverd aan één adres.
4. Prijzen:
Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de Overheid opgelegde heffingen. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethode en gehanteerde calculatietarieven worden berekend. Kosten van verzending als expresse goed e.d. of in het algemeen alle kosten voor snellere verzending dan per lijndienst van een expeditiebedrijf komen, indien koper / opdrachtgever deze verzendingswijze wenst, geheel voor zijn rekening.
5. Prijswijzigingen:
Wij zijn gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: Stijging van kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhouding of, in het algemeen omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever c.q. koper aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever c.q. koper die ons tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken, dan bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht worden verwacht, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiende uit de aard van de te verwerken
materialen en producten, zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.

6. Maten, gewichten en technische gegevens / industriële eigendom.:De in onze aanbiedingen, brieven en drukwerken aangegeven maten, gewichten en technische gegevens zijn slechts ongeveer, tenzij door ons uitdrukkelijk schriftelijk gegarandeerd. De afnemer moet dus met een normale speling rekening houden.

Alle door ons versterkte tekeningen, maten en gewichtsopgaven, alsmede alle andere in het kader van de overeenkomst door ons aan de koper / opdrachtgever verstrekte informatie, blijven ons eigendom, onder uitdrukkelijk voorbehoud van de auteurs, modellen en octrooirechten. Behoudens onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het de koper / opdrachtgever verboden deze informatie te (doen) kopiëren of aan derden ter inzage te verstrekken dan wel ter beschikking te stellen.

7. Machines:
Bij de verkoop van machines wordt door ons aangegeven welke onderdelen van machines of apparaten zonder extra betaling worden meegeleverd, welke onderdelen worden meegeleverd tegen extra betaling en welke onderdelen door de installateur moeten worden geleverd en berekend. Als regel zullen leidingen en hun onderdelen voor aansluiting op water, gas en elektriciteit voor rekening van de koper / opdrachtgever zijn. Voor het in de bedrijfsruimte brengen van machines en apparaten zullen de kosten van extra hulp, kranen, takels en heftrucks ten laste van de koper / opdrachtgever komen.

8. Garantie:
De garantie op geleverde machines en apparaten blijft beperkt tot de door de fabrikanten van die goederen in hun verkoopvoorwaarden opgenomen garantiebepalingen. Op verzoek van de koper c.q. opdrachtgever zullen wij deze garantiebepalingen bij de fabrikant opvragen en aan de koper c.q. opdrachtgever doen toekomen. Garantie is niet overdraagbaar, en gaat niet over op een nieuwe eigenaar.

9. Klachten:
Klachten over door ons geleverde zaken dienen binnen 2 dagen na ontvangst door de koper van die zaken, schriftelijk bij ons te worden ingediend. De koper / opdrachtgever wordt geacht de geleverde goederen in die periode te testen. Klachten betreffende goederen die na deze onder A genoemde termijn ingediend worden en klachten betreffende goederen die opnieuw of verder verwerkt zijn door de koper / opdrachtgever en/of derden, worden niet in behandeling genomen. Slechts indien anders beoordeling van de klachten onmogelijk is, kunnen zaken door koper – franco – retour gezonden worden, zulks na onze voorafgaande goedkeuring. Indien wij de klachten gegrond achten, verplichten wij ons tot her levering van de zaken, zonder prijsverhoging. Deze bepaling laat onverlet het hierna ad 12 gestelde betreffende aansprakelijkheid en overmacht.

10. Betaling:
Voor zover geen andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum netto. Wij hebben steeds het recht gehele vooruitbetaling van de prijs te vorderen of te leveren onder rembours. In geval van levering onder rembours dient aan de expediteur te worden betaald. Alle
betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden te onze kantoren of op onze post bank of bankrekening (tenzij onder rembours geleverd is); tevens hebben wij het recht per kwitantie te beschikken. Indien koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij in gebreke door het enkel verloop van die termijn en daardoor een rente verschuldigd van 1,5 % per maand vanaf het ogenblik dat hij in gebreke is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand telt. Koper is bij te late betaling tevens aan ons verschuldigd de schade door hem veroorzaakt, onverminderd de ons overigens toekomende rechten, alsmede alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke kosten bedragen, wanneer wij ons voor de invordering hebben moeten verzekeren van de hulp van een derde, in ieder geval 15 % van het gevorderde bedrag met een minimum van € 200,-. Alle met verkooppersoneel of vertegenwoordigers gemaakte afspraken zijn slechts bindend wanneer wij de afspraken schriftelijk hebben bevestigd. Iedere betaling door de koper / opdrachtgever strekt in de eerste plaats ter afdoening van kosten en dan van rente, vervolgens van opeisbare gefactureerde vorderingen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur.

11. Eigendomsvoorbehoud:
De geleverde zaken blijven ons eigendom tot de koper al hetgeen hij uit hoofde van de aan levering ten grondslag liggende overeenkomst aan ons verschuldigd is, heeft betaald. In elk geval van levering in gedeelten of levering op afroep is er sprake van één overeenkomst en geldt het eigendomsvoorbehoud met
betrekking tot alle deelleveringen totdat deze volledig, inclusief mogelijk verschuldigde rente en kosten, zijn betaald door de koper. Wanneer koper in gebreke blijft met betaling, zullen wij het recht hebben de zaken, waarop ons eigendomsvoorbehoud rust, zonder rechtelijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd ons recht op betaling van het door de koper nog verschuldigde aan hoofdsom, rente en kosten en/of ons recht op schadevergoeding.
12. Aansprakelijkheid en overmacht:
De schade aan de geleverde zaak die het gevolg is van een aan ons toerekenbaar handelen en/of nalaten komt voor vergoeding door ons in aanmerking. Aan ons is in ieder geval niet toerekenbaar schade geleden door de koper en/of derden als gevolg van een ontoerekenbare tekortkoming (overmacht), daardoor
begrepen:

niet deugdelijk of niet tijdige levering door onze toeleveranciers;

ziekte van personeel;

gebreken in hulp- of transportmiddelen;

brand;

werkstaking;

verkeersbelemmeringen;

overheidsmaatregelen;

oorlog of andere onlusten;

Wij zijn niet aansprakelijk voor verkleuring en/of bederf, noch voor maat- en gewichtsverliezen van de door ons geleverde goederen. Slechts indien sprake is van grove schuld of opzet zijn wij aansprakelijk voor schade toegebracht door ons of door personen of hulpmiddelen waarvan wij ons bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen. In verband met door ons gegeven adviezen, die naar beste weten werden verstrekt, kan de koper / opdrachtgever geen enkele aanspraak maken op schadevergoeding. Indien wij als producent in de zin van artikel 185 en 187 boek 6 Burgerlijk Wetboek moeten worden beschouwd en de leden a t/m f van dat artikel niet van toepassing zijn, zijn wij slechts aansprakelijk voor de schade als bedoeld in artikel 190 boek 6 Burgerlijk Wetboek (productaansprakelijkheid). Wij zijn niet aansprakelijk voor enige andere schade dan bovengenoemd, ook niet voor gevolgschade hoe ook genaamd en van welke aard ook, behoudens wanneer sprake is van opzet of grove schuld aan onze kant. Wij zijn in geen geval verder aansprakelijk dan tot vergoeding van de factuurwaarde van de geleverde zaken, ten aanzien of ten gevolge waarvan de koper schade heeft geleden.

13. Aflevering in gedeelten:
Indien zaken bij gedeelten zullen worden afgenomen, moeten zij, indien niet anders overeengekomen, binnen zes maanden en in nagenoeg gelijke maandelijkse hoeveelheden worden afgeroepen en zijn wij niet verplicht gedurende één maand meer dan de gemiddelde hoeveelheden te leveren. Is na afloop van de
leveringstermijn de geheel te ontvangen hoeveelheid zaken niet afgeroepen, dan zijn wij gerechtigd alle nog resterende zaken onmiddellijk of bij gedeelten te leveren, of de koop voor het niet geleverde deel te annuleren, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Wij zijn ook gerechtigd de koop te annuleren indien gedurende drie achtereenvolgende maanden minder dan de helft der gemiddelde hoeveelheid, welke gedurende de termijn moest worden afgenomen, is afgeroepen.

14. Afwijkingen:
Wanneer partijen van een of meer bepalingen van deze voorwaarden wensen af te wijken, zal zulks nadrukkelijk moeten zijn vast gelegd. Bij afwijkingen van een of enkele punten zullen de overige onveranderd rechtsgeldig blijven.

15. Toepasselijk recht:
Op al onze aanbiedingen en de met ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands Recht, geldend binnen het Rijk in Europa, van toepassing.

16. Rechtelijke Competentie:
Alle geschillen, welke uit overeenkomsten voortvloeien of daarmede verband houden, zullen te onzer keuze in eerste instantie door de bevoegde Rechter in Zaandam  of de rechter van de plaats, waar de koper woonachtig of gevestigd is, worden beslist.

Word lid van onze club

Ontvang tips, tricks & vette kortingen
  • Wekelijkse kortingen
  • Inspiratie artikelen
  • Blijf op de hoogte van het laatste nieuws